Terms & Conditions

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;
1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en/of verkoop en/of van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die Eurosian International Trading (hierna ook te noemen: Eurosian) met klant of derde aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.3 Medewerker / werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Eurosian, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst; 1.4 Overeenkomst: de overeenkomst, waarbij Eurosina zich jegens klant of derde verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten of bepaalde goederen te leveren;

1.5 Goederen: producten die Eurosian via haar website verkoopt of direct vanuit haar magazijn. Daarbij gaat het onder andere om accessoires en onderdelen voor mobiele telefoons.
1.6 Klant(en)/ derde(n): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, welke persoon aan Eurosian de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van goederen;

1.7 Opdrachtnemer: Eurosian nadat zij de overeenkomst heeft aanvaard. Alle opdrachten en/of overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het bedrijf, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

1.8 Werkzaamheden: alle door Eurosian ten behoeve van klant of derde uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Eurosian zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Eurosian voortvloeiende werkzaamheden; 1.9 Dagen: alle kalenderdagen;

1.10 Overmacht: elke van de wil van Eurosian onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, brand, en andere storingen in het bedrijf van Eurosian of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Eurosian niet kan worden gevraagd;

1.11 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);
1.12 Eurosian: De eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55982158.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Eurosian zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten of goederen zal leveren voor klant of derde, alsmede op alle daaruit voor Eurosian voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Eurosian werkzaamheden en/of diensten verricht met betrekking tot levering van accessoires en onderdelen van mobiele telefoons, computer accessoires, winkelinrichting en overige draagbare apparatuur.

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of op een aangepaste factuur. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden voor klant of derde ook op andere overeenkomsten tussen Eurosian en klant of derde van toepassing zijn.

2.3 Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de andere schriftelijke afspraak gemaakte uitzondering onderling tegenstrijdig zijn, geldt de schriftelijke uitzondering op deze Algemene Voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door andere, wel geldige bepaling(en) die de door de niet geldige bepaling(en) beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.
2.5 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden of leveringsvoorwaarden van klant of derde wordt door Eurosian uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Eurosian gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1 Een opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst tussen Eurosian en klant of derde komt tot stand:
- op het moment dat klant of derde schriftelijk of mondeling Eurosian een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en Eurosian deze opdracht accepteert dan wel indien Eurosian uitdrukkelijk uitvoering geeft aan hetgeen is overeengekomen of;

- op het moment dat de klant of derde producten koopt in de webwinkel van Eurosian.
3.2 Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Een opdracht of bestelling is slechts geldig indien akkoord is gegeven op de bevestiging van de opdracht door Eurosian. Bij een bestelling op de website van Eurosian vindt aanvaarding door Eurosian plaats door het verzenden van een e- mailbericht aan klant of derde met daarin de orderbevestiging.
3.4 Alle opdrachten gelden als uitsluitend aan Eurosian gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
3.5 Offertes zijn steeds vrijblijvend.

Artikel 4. Annulering/wijziging van de opdracht

4.1 Eurosian behoudt zich het recht voor opdrachten of bestellingen zonder opgave van reden te weigeren.
4.2 Annulering of wijziging van de overeenkomst, opdracht of bestelling door klant of derde geeft Eurosian recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, een en ander schadevergoeding wegens winstderving. Klant of derde heeft de mogelijkheid om producten te retourneren indien het product niet voldoet aan de eisen die op grond van de redelijkheid en billijkheid hiervan verwacht mogen worden.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, verzendkosten en overige heffingen, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Eurosian heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Eurosian zal klant of derde schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

5.3 Eurosian is gerechtigd om - indien Eurosian dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan klant of derde zullen worden doorberekend. 5.4 Voor de diensten en/of producten van Eurosian wordt na bestelling een factuur verzonden aan klant of derde met daarin een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de klant of derde in de webwinkel van Eurosian bestelt dient vooraf betaald te worden.

Artikel 6. Levering van diensten

6.1 De levering van diensten kan ineens of in gedeelten geschieden ter keuze van Eurosian. Waar hieronder wordt gesproken van levering is mede begrepen de gedeeltelijke levering.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Indien Eurosian door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Eurosian tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens klant of derde is gehouden.

7.2 Een niet aan Eurosian toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht.
7.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Eurosian, noch klant of derde de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Eurosian tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Eurosian jegens klant tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.
7.4 Eurosian, is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen facturen door vooruitbetaling aan Eurosian te worden betaald op rekening NL62 ABNA 0496 8830 11 t.n.v. Eurosian International Trading. Klant of derde kan op de volgende manieren betalen: vooruitbetaling of contant. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt en de goederen verstuurd.
8.2 Klant of derde doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Indien klant of derde niet betaald heeft binnen de hierboven omschreven termijn zal klant of derde jegens Eurosian van rechtswege in verzuim en gebreke zijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is. Voorts zal klant of derde van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens Eurosian in verzuim en gebreke zijn indien klant of derde surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.
8.3 De op de bank-/giroafschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.
8.4 Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Eurosian op klant of derde beschouwd.
8.5 Indien klant of derde niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn betaalt, is klant of derde door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.6 Tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen door klant of derde aan Eurosian verschuldigd is geworden dan wel verschuldigd zal worden verleent klant of derde door het verstrekken van de opdracht een eerste pandrecht aan Eurosian op de door Eurosian voor of namens klant of derde te deponeren intellectuele eigendom. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door klant of derde zullen bewijs opleveren van het bestaan van dit pandrecht. Eurosian zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim van betaling door klant of derde dit pandrecht op kosten van klant of derde in de betreffende registers in te schrijven. Het pandrecht vervalt door betaling door klant of derde van al hetgeen klant of derde aan Eurosian verschuldigd is. Eurosian zal dan op kosten van klant of derde een eventuele inschrijving van het pandrecht intrekken.

8.7 In alle gevallen waarin klant of derde jegens Eurosian in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:
a. Eurosian is gerechtigd de afgeleverde diensten of producten zonder meer terug te nemen en de opbrengst van de ter keuze van Eurosian openbaar dan wel onderhands te verkopen goederen te verrekenen met al hetgeen klant of derde aan Eurosian krachtens de overeenkomst verschuldigd is onverminderd de verplichting van klant of derde om het nadelige verschil aan te zuiveren;

b. en onverminderd de verplichting van Eurosian om een voordelig verschil aan klant of derde uit te keren.
c. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is klant of derde vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Eurosian rente verschuldigd, te berekenen naar een rentevoet van 5% bovenop de rente van het promessedisconto van de Nederlandse bank NV ten dage van het intreden van het verzuim, op jaarbasis, doch per dag opeisbaar.

d. Klant of derde is aan Eurosian verschuldigd alle wissel- en protestkosten almede de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door klant of derde verschuldigd zodra Eurosian voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen tenminste 20% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimum van € 230,-.

Artikel 9. Retour sturen van Producten en/of diensten

9.1 Klant of derde zal, alvorens een product en/of dienst retour te sturen, een retourformulier aanvragen bij de klantenservice. Klant of derde ontvangt vervolgens een retourformulier.
9.2 Producten en/of diensten welke zonder retourformulier ontvangen worden zullen op kosten van klant of derde retour gestuurd worden.

9.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een retourzending berust bij de klant of derde tot het moment van bezorging aan Eurosian.
9.4 Eurosian zal klant of derde op de hoogte stellen per e-mail op het moment dat een retourzending ontvangen is.

9.5 Klant of derde draagt er zorg voor dat de retourzending voldoende gefrankeerd is. De kosten voor het ontvangen van onvoldoende gefrankeerde zendingen worden doorberekend aan klant of derde.

Artikel 10. Levering en uitvoering

10.1 Eurosian zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat klant of derde aan Eurosian kenbaar heeft gemaakt.

Eurosian zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of indien de bestelde producten en/of diensten niet op voorraad zijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt klant of derde hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Klant of derde heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
10.3 Indien levering van een besteld product of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal Eurosian zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Artikel 11. Klachtenregeling

11.1 Eurosian beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Eurosian, nadat klant of derde de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij Eurosian ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Eurosian binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer klant of derde een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is klant of derde uitdrukkelijk verboden om de producten waarin eigen intellectuele eigendomsrechten van Eurosian zelf zijn vervat - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

12.2 Het is klant of derde niet toegestaan om de in het eerste lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurosian aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Eurosian. Klant of derde zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 13. Kwaliteit van de diensten

13.1 Klant of derde zal de afgeleverde diensten en/of producten onmiddellijk na levering controleren op eenvoudig te constateren gebreken, voordat hij tot gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen diensten worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de dienst een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.

13.2 Klachten over diensten en/of producten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.
13.3 Klant of derde dient klachten ter zake de geleverde diensten en/of producten schriftelijk aan Eurosian mede te delen binnen 14 dagen nadat klant of derde het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven.

13.4 Indien niet anders overeengekomen vervalt voorts ieder recht van klant of derde jegens Eurosian, betrekking hebbend op de mededeling dat de dienst of het product niet aan de overeenkomst voldoet, indien:
- de hiervoor gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen;

- klant of derde geen/onvoldoende medewerking verleent binnen een redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
- klant of derde zelf of een derde wijzigingen heeft aangebracht na de acceptatie van de levering van de dienst;

- de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan zes maanden sedert levering van de dienst of het product is verstreken.
13.5 (Lever-)termijnen zijn afhankelijk van de situatie. Eurosian stelt alles in werking om alle diensten en het leveren van producten zo spoedig mogelijk af te ronden.

13.6 Eurosian is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor fabrieksfouten zoals bijvoorbeeld kleurverschillen. Er kan sprake zijn van kleurverschillen in producten, dit wil niet zeggen dat de producten niet aan de gestelde eisen voldoen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

14.1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Eurosian alle redelijkerwijs van Eurosian te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Eurosian is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door klant of derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Eurosian kenbaar behoorde te zijn.
14.2 Eurosian is niet aansprakelijk voor alle door klant of derde geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Eurosian dan wel door Eurosian ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
14.3 Indien Eurosian, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Eurosian voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de

desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van €1000,-.
Indien klant of derde door Eurosian geleverde diensten en/of producten doorverkoopt of uit (mede) door Eurosian geleverde diensten en/of producten nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is hij verplicht zich adequaat tegen het productaansprakelijkheidsrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op het eerste verzoek van Eurosian zal klant of derde aan Eurosian een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen.

Klant of derde is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Eurosian heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
Klant of derde vrijwaart Eurosian tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Eurosian krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

14.7 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Eurosian berust bij klant of derde. Klant of derde aanvaardt deze bewijslast.

Artikel 15. Ontbinding en annulering van de overeenkomst

15.1 In alle gevallen waarin Eurosian door middel van een schriftelijke verklaring een overeenkomst met klant of derde ontbindt, is klant of derde verplicht Eurosian alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door Eurosian geleverde diensten en/of producten aan Eurosian te retourneren. De diensten en/of producten blijven voor risico van klant of derde totdat Eurosian deze heeft ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding van schade en winstderving geldt niet indien Eurosian de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 7 wegens blijvende aan Eurosian niet toe te rekenen tekortkoming heeft ontbonden.
15.2 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant of derde kan slechts geschieden indien Eurosian aan deze tussentijdse opzegging wil meewerken.
15.3 Indien de overeenkomst door klant of derde tussentijds wordt opgezegd is klant of derde, tenzij anders is bepaald, een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd, zulks onverminderd het recht van Eurosian om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij tussentijdse opzegging door klant of derde zal Eurosian geen geld retourneren.

Artikel 16. Uitvoering werkzaamheden

16.1 Eurosian voert de werkzaamheden uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
16.2 Eurosian bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en door welke medewerker(s).
16.3 Eurosian heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Eurosian aan te wijzen derde.

Artikel 17. Opschortingsrecht

17.1 Indien klant of derde niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met Eurosian

gesloten overeenkomst alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van klant of derde wordt klant of derde geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Eurosian het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan of de overeenkomst, vergoeding te vorderen van kosten, schaden en interesten. Ingeval Eurosian de uitvoering van de overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op klant of derde dadelijk en ineens opeisbaar.

17.2 Klant of derde is gehouden Eurosian onmiddellijk te informeren indien zich (één van de) in artikel 17.1 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan klant of derde zijn verplichtingen jegens Eurosian niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie waarover Eurosian advies zal geven.

Artikel 18. Elektronische communicatie

18.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen Eurosian en klant of derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
18.2 Eurosian en klant of derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

18.3 Zowel Eurosian als klant of derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
18.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 19. Bewijs

19.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Eurosian gesloten overeenkomsten zijn - behoudens tegenbewijs met alle middelen - administratieve gegevens van Eurosian beslissend.
19.2 Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen klant of derde en Eurosian de op de factuur en/of offerte en/of orderbevestiging vermelde informatie als juist.

Artikel 20. Overname medewerkers

20.1 Klant of derde zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij klant of derde, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van klant of derde, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 24 maanden daarna.

Artikel 21. Toepasselijk recht en forumkeuze

21.1 Op alle met Eurosian gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

21.3 Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Artikel 22. Plaats van uitvoering

22.1 De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in de plaats van vestiging van Eurosian, zijnde Rotterdam.

Artikel 23. Wijziging

23.1 Eurosian is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Eurosian zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 24. Inwerkingtreding

24.1 Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-02- 2015.

Artikel 25. Reparatieclausule nietigheden

25.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.
25.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met

de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
25.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.